Föreningen

Svenska von Platen-Föreningen är den äldsta släktföreningen inom den svenska adeln och i Sverige, stiftad år 1883. Den följdes av Hamiltonska släktföreningen stiftad tre år senare samt därefter tre andra stiftade 1897. Förebilden var den förening som några år tidigare - år 1876 - hade bildats av de i Tyskland kvarvarande grenarna av ätten. Inbjudan till den första sammankomsten hade utfärdats av överstelöjtnant Achates Gustaf von Platen (1824-1910) och ägde rum den 11 juli i Helsingborg med 21 deltagare. Dessutom hade en inbjudan till tyska släktingar hörsammats av nio personer. Föreningen delar årligen ut stipendier till förtjänstfulla syften. Alla inom släkten kan ansöka om stipendier.

Styrelsen 2024

  • Eric von Platen, ordförande
  • Carl Eric von Platen, skattmästare och vice ordförande
  • Nicki von Platen, sekreterare och ledamot
  • Johan von Platen, ledamot
  • Philip von Platen, suppleant
  • Josephine von Platen, suppleant

Års- och medlemsavgift

Enligt beslut på styrelsemöte den 8 maj 2016, utgår medlemsavgift i Svenska von Platenföreningen med SEK 100 per år. Betalning skall erläggas i förskott för tre år i taget (SEK 300) på Bankgiro 5639-6252.

Medlemsregister

Svenska von Platen-Föreningens medlemsregister är endast tillgängligt för styrelsens medlemmar.